ارزيابي ريسك

9 / 10
از 125 کاربر

 

مدیریت ریسک

آرمان دانش مدیریت ریسک، کمک به انسانها برای حفظ مستمر از خود، داراییها و فعالیتهایشان در برابر مخاطرات و حوادث است . از سالهای نخستین دهه 1960 مدیریت ریسک به طرز کسترده ای رواج یافته واز جنبه هایی با تمدن بشر همزاد است و ظهور دیگربار آن در واقع ، نو آفرینی شیوه های نوین درسازماندهی روشهای قدیمی است.

مدیریت ریسک ضابطه ها و روشهایی را به دست داده است که در آن سازمانهاو بنگاههاي توليدي با استفاده از آنها می توانند وظیفه آینده نگری را در ارزیابی ،کنترل و تامین مالی خسارتهاوحوادث انجام دهند. بر این پایه مدیریت ریسک برخوردی نظام یافته با ریسک ها را سامان می دهد.

بدین منظورهمواره در کار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسی درباره پیشامدهای احتمالی آینده است ، نخستین پرسش اینکه چه خواهد شد ؟ و دومی اینکه چه باید کرد؟

از دیدگاه مدیریت ریسک نیز، همزمان با تمرکز ارزشهای اقتصادی، خطرها و احتمال خسارتهای فاجعه آمیز در گردا گرد این فعالیت ها پا می گیرد . موسسه های صنعتی بزرگی که با اتکا به منابع مالی و سرمایه ای خود، در معرض ریسکهای گوناگونی قرار دارند که حفاظت از آنها و پیش بینی تامین مالی برای جایگزینی یا بازسازی سریع آنها درصورت بروز خطر و خسارت مستلزم برنامه ریزی و اقدامهای گسترده ای است  ;

درک واقعیت های یاد شده بی گمان توجه مارا به بكار بردن مدیریت ریسک در تمامی سطح های مدیریت درجامعه جلب می کند و بعنوان جزئی تفکیک ناپذیراز زمینه های مورد توجه مدیریت سازمانها برای رویارویی با ریسک ها، به منظور ایجاد کارایی و اثربخشی سازمانها معرفي مي نمايد

برداشتی كه از مدیریت ریسک ارائه شد ضرورت آگاهی از ریسک ها را درجامعه و موسسه های اقتصادی آشکار می کند تنها در پرتو چنین آگاهی هایی می توان نظام مدیریت ریسک را درجامعه و تمامی موسسه های مربوطه، سازمان داده و به فعالیت واداشت. آشکار است که ایفای وظایف مدیریت ریسک را می توان برحسب اندازه و وسعت هر موسسه توسط یک واحد سازمانی و زیرنظر مدیرمربوطه که مدیر ریسک  نامیده می شود انجام داد و راهبری کرد البته درصورت نبود چنین واحدی در سازمانها  چنانکه به طور معمول در سازمان اداری موسسه های ایران نیز چنین واحدهایی پیش بینی نمی شود سازمان و مسئولی که عهده دار حفاظت از اموال و داراییها و اداره امور مالی در موسسه است، باید نقش مدیر ریسک را ایفا کند حتی می توان در این مورد از سازمان های تخصصی برون سازمان کمک گرفت .

شركت ايمن آويژه پارس اجراي فرايند مديريت ريسك براي كارخانجات ، سازمانها ، ارگانها ،‌صنايع ، بيمارستانها ، شركت هاي پيمانكاري صتعتي و خدماتي و ..  را با استفاده از كارشناسان مجرب و آموزش ديده و با استفاده از روشهاي علمي نظير  FMEA ، PHA, FTA و...  اجرا مينمايد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :