ارزيابي ريسك

9 / 10
از 81 کاربر

 

امروزه شرکتها مواجه با افزایش پیچیدگی و عدم قطعیتی هستند که مدیریت ریسکهای تخصصی و کسب و کار را مشکل تر می نماید. تلورانسهای شکست در مدیریت ریسک از سوی جامعه و سهامداران کاهش یافته اند. قوانین و مقررات نیز به نوبه خود الزامات سخت گیرانه تری را مطرح می نمایند. شکست در مدیریت این ریسکها می تواند مهلک باشد؛ حفظ یکپارچگی و کنترل روز به روز بحرانی تر می گردد.

اگر بخواهیم فرآیند ارزیابی ریسک را بطور علمی و مؤثر اجرا کنیم، باید به متون استاندارد مراجعه کرده و بر اساس آن ها اقدام نماییم. شركت ايمن آويژه پارس اين اقدامات را با استفاده از كارشناسان مجبر و آموزش ديده براي سازمان شما با استفاده از روشهاي FMEA ، PHA, FTA و... مي توان اجرا نمايد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :