تامين نيروي انساني

9 / 10
از 106 کاربر

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي کارکنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب ميشود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط به طور مؤثر فعاليتشان را ادامه و بر کارايي خود بيفزايند. از طرفي از مهمترين خصيصه سازمانهاي امروزي تغيير و تحول ميباشد، درچنين شرايط محيطي پيچيده و متنوع با تحولات سريع، اگر نتوانيم متناسب با اين تغييرات، سازمان، مديران و کارکنان را همگام سازيم، قرباني آن خواهيم شد.

هر سازماني به افراد آموزش ديده و متخصص که يکي از مؤثرترين عوامل در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور به شمار ميرود نياز دارد تا مأموريت خود را به انجام برساند.
اگر توانائيهاي کارکنان موجود سازمان پاسخگوي اين نياز باشد آموزش ضرورت چنداني ندارد اما اگر کارکنان سازمان داراي دانش، اطلاعات، مهارتهاي لازم و مناسب نباشند
سازمان را دچار مشکلات و ضايعات عديده مالي و اداري و غيره خواهند کرد.

شركت ايمن آويژه پارس با توجه به حيطه كاري سازمانها و شركت ها  منابع انساني مجرب و آموزش ديده را به آن سازمان معرفي مي نمايد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :