هدف از علم بهداشت حرفه ای هدایت سیستمی است که از مولفه انسان، ماشین و محیط تشکیل شده است. به طوری که این سیستم به سمت بهینه ترین وضعیت که در ان انسان با مصرف کمترین انرژی و کمترین تاثیرات محیطی بر خود بتواند بالاترین راندمان را به هنگام کار با ماشین الات از خود نشان دهد. منظور از مطالعه انسان مطالعه ظرفیت های وی می باشد و منظور از مطالعه ماشین مطالعه قابلیت های ماشین الات در ارتباط با قابلیت انسان است و منظور از محیط عواملی است که میتواند بر این ظرفیتها و قابلیتها اثرات خوب و یا تخریبی داشته باشد. در عامل محیط ، عوامل زیان اور شامل عوامل شیمیایی، عوامل فیزیکی، عوامل مکانیکی، عوامل بیولوژیکی و عوامل روانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :